கோவிட்-19 தொற்றுப் பரவல் இல்லாத இடங்களுக்கு நிபந்தனை நடமாட்டக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை தேவையில்லை

0
721